Primăria Târgoviște a început distribuirea produselor alimentare primite de la Uniunea Europeană.

COMUNICAT DE PRESĂ

Prin presentul înscris, vă facem cunoscut faptul că, din data de 17 decembrie 2014, Primăria Municipiului Târgoviște, prin Direcţia de Asistenţă Socialâ, va începe distribuirea produselor alimentare primite de la Uniunea Europeană.

Distribuirea se va face zilnic, de luni până vineri, între orele 09,00 – 15,00, în următoarea locație:

-Str. Lt. Stancu Ion, fără număr (fostele depozite auto UPET ) –  pentru toate categoriile de beneficiari.

Program de distribuire: 09.00 – 16.00

Distribuția va avea loc conform următoarei programări:

–          Miercuri – 17.12.2014 – literele A, B și C;

–          Joi  – 18.12.2014 – literele D, E, F și G;

–          Vineri – 19.12.2014 – literele H, I, J, K, L și M;

–          Luni – 22.12.2014 – literele N, O, P, Q și R;

–          Marți – 23.12.2014 – literele S, T, U, V, X,Y și Z.

Baza legală europeană pentru POAD este constituită de Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european si al Consiliului din 11 martie 2014 care înlocuieşte legislaţia europeană anterioară în domeniu. Cadrul legal naţional este Hotărârea de Guvern nr. 799/2014 care stabileşte cadrul colaborării instituţionale necesar implementării POAD 2014 în România şi categoriile de persoane care vor beneficia de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul POAD.

În cadrul POAD 2014 vor fi distribuite ca ajutoare alimentare făină, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conserve din carne de porc, conserve din carne de vită în suc propriu, conserve cu pateu de ficat.

Livrarea acestora se va face în două cutii de carton cu conţinut identic.

Fiecare cutie va cuprinde ½ din cantitatea alocată pentru o persoană.

O cutie conţine:

Produs

Ambalare

UM

Număr ambalaje

Greutate (kg)

Faină albă de grâu punga de 1 kg.

kg.

3

3,000

Mălai punga de 1 kg.

kg.

3

3,000

Paste făinoase punga de 400 g.

buc.

1

0,400

Ulei sticla din plastic de 1 l.

litri

2

2,000

Zahăr punga de 1 kg.

kg.

2

2,000

Conserva din carne de porc cutie metalica de 300 g.

buc.

4

1,200

Conserva din carne de vită în suc propriu cutie metalica de 300 g.

buc.

3

1,200

Conserva de pate de ficat cutie metalica de 200 g.

buc.

5

1,00

Distribuirea ajutoarelor alimentare se face către persoanele din grupul ţintă definit de HG 799/2014 şi care deţin cupoane individuale, sau se regasesc in lista pusa la dispozitie de MFE, sau vor fi înscrise pe liste suplimentare:

 1. familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  1. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
  2. şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşticare nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
  4. pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;
  5. persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
  6. persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru şotul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

 Atenţie:

Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la art. 3 din HG 799/2014, beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor.

Persoanele care intră în grupul-ţintă între data constituirii/actualizării bazei de date – 1 AUGUST 2014 şi data distribuirii asistenţei materiale de bază şi a ajutoarelor alimentare sunt incluse de către autorităţile locale pe liste suplimentare.

Ridicarea alimentelor:

 • Pentru persoanele care deţin cupon pachetele cu alimente se ridică pe baza cuponului şi a documentului de identitate (nu se opreşte copie după documentul de identitate, ci doar se verifică datele), reprezentantul primărie păstrând cuponul.
 • Pentru persoanele care se regăsesc pe lista cu persoanele îndreptăţite să ridice cupoanele dar din diverse motive nu au acest cupon (fie nu l-au ridicat, fie l-au pierdut etc), reprezentanţii primăriei verifica datele de identitate (CNP) înscrise în listele nominale cu cele înscrise în actul de identitate şi solicită semnătura persoanei respective în această listă;
 • Persoanele nedeplasabile care au primit cupoane pentru ridicarea alimentelor europene îşi vor putea primi pachetele, începând din 17.12.2014, şi prin intermediul unor persoane pe care le împuternicite în acest sens. Persoana împuternicită se va prezenta la depozitul de distribuţie a alimentelor europene cu împuternicirea scrisă de mână de beneficiar, însoţită de cuponul emis de Guvernul României în original, actul de identitate al beneficiarului în original şi copie, precum şi actul de identitate al împuternicitului, în original şi copie. În cazul minorilor sau al persoanelor asupra cărora este instituită o măsură de protecţie, pe lângă cele două documente de mai sus, mai sunt necesare copia actului prin care este numit reprezentantul legal şi copia actului de identitate a persoanei care ridică ajutoarele alimentare.

 Listele suplimentare:

 • Primăriile întocmesc listele suplimentare cu persoanele care intră în categoriile beneficiare de ajutoare alimentare între data constituirii bazei de date şi data distribuiri sau care din eroare nu au fost cuprinse în baza de date furnizată Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice respectiv perioada 01.08.2014 – 08.12.2014.
 • Distribuirea ajutoarelor pe bază de liste suplimentare se face după acoperirea cererilor beneficiarilor de cupoane şi a celor care apar în lista nominală cu cei îndreptăţiţi să primească astfel de cupoane dar nu le-au ridicat. Distribuirea pe liste suplimentare se va face pe baza actului de identitate şi a unui document care atestă încadrarea în grupul ţintă (a se vedea art. 5 alin. 2 din HG 799/2014). Reprezentantul primăriei ataşează la lista suplimentară copii ale documentelor care atestă calitatea de beneficiar.

Documente care atesta incadrarea in grupul tinta:

Pentru inscrierea pe listele suplimentare  este obligatoriu sa prezentati  un document care atesta incadrarea in grupul‐tinta, care, dupa caz, poate fi:

a)      dispozitia scrisa a primarului sau mandatul postal pentru plata drepturilor, pentru persoanele beneficiare de VMG si ASF;

 b) carnetul de somer vizat conform prevederilor legale sau mandatul postal ori orice alt document prin care se atesta plata indemnizatiei de somaj cuvenite lunar, pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj in cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale pana la 400 lei, inclusiv, sau adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti care atesta inregistrarea persoanei ca somer in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, pentru somerii care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) decizia de pensie sau mandat postal pentru plata drepturilor, pentru pensionari cu pensie de pana la 400 lei;

    d) certificatul de incadrare in grad de handicap grav si accentuat, pentru persoanele cu handicap grav si accentuat;

    e) mandat postal pentru plata drepturilor, pentru pensionarii care beneficiaza de legi speciale acordatede aceste legi ale caror cuantum cumulat se afla sub 400 lei/luna.

BIROUL DE PRESĂ

leave a reply