Consiliul Județean Dâmbovița finalizează proiectul “Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă”

Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 22394

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.154.205 lei, din care:

  • 981.074,25 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  •   23.084,10 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului;

Obiectivul general al proiectului: eficientizarea componentei de comunicare a managementului riscurilor la nivelul instituțiilor județene cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență.

Scopul proiectului îl constituie optimizarea procedurilor de comunicare interinstituțională  la nivelul instituțiilor cu reprezentare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, implementarea unui mecanism eficient de comunicare cu cetățenii de pe raza județului în situații de urgență și instruirea a 50 de funcționari cu rol de decizie, precum și membri ai grupurilor de suport și ai Secretariatului permanent din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind managementul riscurilor și al comunicării eficiente în situații de urgență.

Grupul ţintă al proiectului este format din:

–          50 de funcționari reprezentanți în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență beneficiari ai sesiunilor de training din cadrul proiectului;

–          30 de autorități ale administrației publice locale și instituții publice reprezentate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență beneficiare ale studiilor, analizelor și ale ghidului metodologic;

–          circa 54 mii de locuitori (10% din populația județului cu acces la Internet și la alte surse de informare cum ar fi radioul, presa locală) destinatari ai campaniei de promovare a unui comportament pro-activ și participativ în situații de urgență, precum și informarea populației prin materialele de comunicare realizate în cadrul proiectului (banner, pliante, broșuri, articole de presă, comunicate de presă, spot radio);

Rezultate obținute:

–          1 analiză a procedurilor existente  de comunicare interinstituțională și a fluxurilor interinstituționale de date în cazul situațiilor de urgență;

–          1 analiză a proceselor de lucru privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor în funcție de impactul și de probabilitatea producerii, precum și a costurilor de prevenție și de intervenție;

–          noi proceduri de comunicare implementate ca rezultat al consultanței oferite în proiect. Numărul procedurilor au rezultat urmare a analizelor efectuate;

–          1 program training cu tema „Managementul riscurilor și al incertitudinilor”;

–          1 program training cu tema „Procesul decizional în situații de urgență”;

–          1 program training cu tema „Proceduri de comunicare în situații de criză”;

–          1 program training cu tema „Standardele operaționale naționale și internaționale privind managementul situațiilor de urgență”;

–          Training pentru 50 funcționari publici implicați în comunicarea interinstituțională pentru situații de urgență (5 grupe x 10 oameni x 8 zile/grupă);

–          2 seminarii pe teme de egalitate de șanse și dezvoltare durabilă;

–          Componenta informatică de comunicare publică a riscurilor la nivel județean (portal: www.sudb.ro)

–          1 Broșură „Comportament participativ în situații de urgență” (3000 exemplare);

–          500 de pliante de promovare a proiectului;

–          4 articole în presă despre riscurile majore la nivel județean și ceea ce ar trebui să se intervină pentru evitarea lor;

–          1 spot radio cu 5 difuzări;

–          2 comunicate de presă;

–          1 banner pentru afișaj interior;

– creșterea eficienței funcționarilor publici din administrațiile locale ale județului Dâmbovița în activitățile de comunicare interinstituțională, grație optimizării procedurilor de lucru și a implementării noilor proceduri și procese optimizate sub raport timp, calitate, cost;

– creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la situațiile de urgență și a riscurilor acestora;

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 14 luni.

Locul de desfăşurare al proiectului: județul Dâmbovița.

leave a reply